top of page

Regulamin Serwisu Opus Unicus

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez adresem www.opusunicus.com. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Właścicielem Serwisu internetowego opusunicus.com jest Opus Unicus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Stalowa 17, NIP: 6272775592, REGON: 520689453, zwana dalej Sprzedającym. Adres e-mail sklepu: shop@opusunicus.art, nr telefonu: 574865989.

 2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Sprzedającego.

 3. Do korzystania ze Sklepu opusunicus.com, w tym do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera dla maksymalnie trzeciej wersji wstecz.​

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu lub zmierza do dokonania zakupu lub korzysta z usług oferowanych w Serwisie opusunicus.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Sklep – lub zamiennie Serwis - serwis internetowy działający pod adresem opusunicus.com, który oferuje możliwość zakupu Towaru.

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Towar - zwany również zamiennie Produktem – prezentowana w Serwisie rzecz, na którą Klient może złożyć Zamówienie a następnie ją kupić, po otrzymaniu od Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia. Prezentowanie w Serwisie rzeczy obejmuje opis Towaru oraz jego zdjęcia, które w zależności od używanego urządzenia wyświetlającego, mogą różnić się od faktycznego obrazu Towaru. Widoczne na zdjęciach ramy w jakich umieszczono obrazy, grafiki lub inne Towary nie są przedmiotem sprzedaży, a jedynie ukazane w celu wizualizacji, chyba że w opisie wyraźnie zaznaczono, że rama jest przedmiotem sprzedaży.

 8. Usługa Dodatkowa – usługa Sklepu polegająca na oprawieniu w ramę obrazu - na zlecenia Klienta lub jako usługa związana nierozerwalnie z określonym Towarem.

 9. Cena – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, chyba że w opisie wyraźnie stwierdzono, że cena Towaru zawiera także koszty dostawy.

 10. Konto – wymagający zarejestrowania w Sklepie i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie z Serwisu.

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu Sprzedającego, także w formie telefonicznej lub poprzez email.

 12. Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedającemu zestawienie Towarów lub Towaru, które Klient chce kupić w Sklepie, stanowiące ofertę.

 13. Potwierdzenie zamówienia – przesyłana przez Sprzedającego informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 14. Produkt bez podanej ceny – Produkt znajdujący się w Sklepie, którego cena i warunki dostawy są ustalane indywidualnie, jego prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.

 15. Towary oferowane w Serwisie to obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby, lustra, a także inne Towary będące w ofercie Sklepu. Dzieła sztuki oferowane jako Towar w sklepie są przedmiotami o zindywidualizowanym charakterze, nie użytkowanymi przez inne podmioty, jednakże ze względu na upływ czasu który w niektórych wypadkach minął od ich wytworzenia - mogą one nosić znamiona które mogą wskazywać w powszechnym przekonaniu że nie są Towarem nieużytkowanym. Niektóre Towary są dostępne w sprzedaży wyłącznie wraz z zamówieniem Usługi Dodatkowej; informacja taka jest dostępna przy opisie Towaru w Sklepie.

 16. Sprzedaż w Sklepie Towaru w żadnym wypadku nie obejmuje sprzedaży lub przeniesienia w innym sposób na Klienta praw autorskich. Dotyczy to wszelkich praw autorskich, w szczególności prawa do powielania, kopiowania, przerabiania lub komercyjnego wykorzystania Towaru.

 17. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Realizacja procesu zakupu Towaru następuje poprzez serwis easycart.pl, co wymaga akceptacji przez Klienta warunków tego procesu.

 18. Wszystkie Ceny podane w serwisie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podana Cena nie obejmuje kosztów wysyłki lub innych dodatkowych kosztów. W szczególności cena nie obejmuje usług związanych lub sprzedaży akcesoriów jak np. ramy obrazu lub grafiki, chyba że w opisie wyraźnie wskazano że jest inaczej.

 19. Klient Serwisu może zarejestrować Konto, udostępniające dodatkowe funkcjonalności. Utworzenie Konta nie jest obowiązkowe i może być czasowo niedostępne. Rejestracja Konta wymaga podania loginu i hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to jego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta powinno być chronione i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy.

 20. Serwis działa przez całą dobę z wyjątkiem przerw technicznych lub awarii, skutkujących brakiem dostępu do Serwisu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do oferty Serwisu.

 21. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych przy składaniu Zamówienia, w tym adresu wysyłki oraz numeru telefonu i adresu email. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do wystąpienia do Klienta o naprawienie powstałej szkody.

 22. Klient jako dokument sprzedaży otrzymuje fakturę VAT lub paragon. Dokumenty te są dołączone do przesyłki z Towarem lub wysłane elektronicznie.

 23. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on odpowiedź Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 24. Termin realizacji Zamówienia jest potwierdzany w odrębnej korespondencji.

 25. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 26. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku niemożności jego realizacji.

 27. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwróci Klientowi sumę dokonanej wpłaty w terminie 14 dni. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 28. Płatności są dokonywane w trakcie składania Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe.com. Istnieje także możliwość płatności przelewem tradycyjnym oraz za pobraniem. Zmiana lub wprowadzenie innego sposobu płatności nie jest zmianą tego Regulaminu.

 29. Zakupiony Towar jest wysyłany w terminie wskazanym podczas procesu Zamówienia.

 30. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszty zależą in. od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości Towaru.

 31. Koszt dostawy Towaru może w każdym przypadku być przeliczony indywidualnie. Serwis zastrzega sobie w każdym przypadku prawo do zmiany kosztów wysyłki nawet po potwierdzeniu Zamówienia, jeżeli będzie to konieczne ze względu na bezpieczeństwo Towaru i w celu uniknięcia jego zniszczenia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany dostawy Towaru na dostawę osobistą przez Sprzedającego.

 32. Sprzedający nie odpowiada za utratę Towaru lub szkody wyrządzone przez podmioty zawodowo zajmujące się dostawą towarów w szczególności firmy kurierskie.

 33. Klient może także odebrać zakupiony Towar osobiście, po uzgodnieniu warunków odbioru ze Sprzedającym.

 34. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w Serwisie Towaru, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Sklep zwróci kwotę stanowiącą równowartość ceny Klientowi wraz z kosztami przesyłki, niezwłocznie po otrzymaniu Towaru.

 35. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia w którym dokonał odstąpienia, na własny koszt, w stanie niezmienionym od tego, w jakim Towar znajdował się przed wysłaniem. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Klient, który będąc w posiadaniu Towaru przed jego odesłaniem, wykona jego kopię, fotokopię, powieli go w inny sposób, odpowiada za szkodę jaka wyniknie z tego faktu, oraz zobowiązany jest do zwrotu korzyści uzyskanych z tej czynności.

 36. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je emailem lub w formie papierowej pod adres Sklepu.
  Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

 37. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty Towar został dostosowany, przetworzony lub wykonany na życzenie Klienta, w szczególności oprawiony w ramę. Za taki Towar uważa się także wykonywane (drukowane) na zamówienie grafiki.

 38. Klient może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru.

 39. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia odebrania Towaru przez Klienta. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność jest ograniczona do jednego roku od dnia odbioru Towaru przez Klienta. W przypadku wady prawnej, termin ten jest liczony od chwili gdy Klient dowiedział się o istnieniu wady.

 40. Klient może składać Sprzedającemu z tytułu rękojmi reklamacje dotyczące Towaru pod adresem galeria@opusunicus.art lub w formie pisemnej pod adres Serwisu.

 41. Jeżeli podane w reklamacji informacje nie są pełne, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 42. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 43. Do kwestii związanych z rękojmią, nieuregulowanych w tym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 44. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych do Serwisu jest Sprzedający.

 45. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 46. Administratorem danych osobowych mogą być również partnerzy Sprzedającego, z którymi współpracujemy przy realizacji oferty Serwisu, w tym stripe.com, easycart.pl, podmioty świadczące usługi kurierskie, oraz inni partnerzy (https://stripe.com/en-pl/service-providers/legal). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grzegorz Pawlicki, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub pod adresem galeria@opusunicus.art.

 47. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prawidłową i skuteczną realizacją oferty Sklepu, przez okres niezbędny dla realizacji tych celów, a po tym okresie do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów, lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 48. Przekazanie danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne i jest niezbędne do realizacji oferty Sklepu, w szczególności do realizacji transakcji sprzedaży i przyjmowania zamówień.

 49. Serwis przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, jego ewentualną nazwę, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Sklep kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 50. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia.

 51. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim za wyjątkiem partnerów/przedsiębiorców których udział w procesie realizacji zamówień jest niezbędny - usług kurierskich, operatorom pocztowym - wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 52. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

 53. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej w sposób opisany w emailu.

 54. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony prywatności, zostały opublikowane na stronie Sklepu pod linkiem Polityka prywatności.

 55. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 56. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej opusunicus.pl.

 57. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez Towary stanowiące dzieła sztuki.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 28 stycznia 2022 roku.

 

Pobierz Regulamin (PDF)

Oświadczenie

bottom of page