top of page

Grażyna Jeżak, Podążając za marzeniami / Following your dreams.

olej na płótnie, 100x60

Obraz tej zdolnej artystki, która jak sama mówi o własnej twórczości "Każdy mój obraz to opowieść. Malując, wyrażam siebie - swoje emocje, sny, wizje. Pracując zatracam się w świecie, który opowiadam".
Więc zdradzę Państwu ..psst w tajemnicy... że Jej ukochany maż to ... ryba.. ale cicho to tajemnica .
Kochamy jej obrazy i światy jakie tworzy, często z pogranicza jawy i snu, jej surrealistyczne fantazje.
Jej prace znajdują się w zbiorach polskich, włoskich, szwajcarskich, duńskich kolekcjonerów jak również na ścianach wielbicieli młodej sztuki w USA ....i oczywiście w naszej kolekcji. Jeszcze nie raz będziemy mieli przyjemność przedstawić jej twórczość u nas oraz zaprosić Państwa na indywidualną wystawę, na której będą niespodzianki , ale o tym bliżej wystawy

oil on canvas, 100x60

A picture of this talented artist who, as she says about her own work, "Every picture is a story. By painting, I express myself - my emotions, dreams, visions. Working I lose myself in the world that I tell."
So I will reveal to you ..psst a secret ... that her beloved husband is ... a fish .. but quiet is a secret
We love her images and the worlds she creates, often on the verge of reality and dream, her surreal fantasies.
Her works are in the collections of Polish, Italian, Swiss, Danish collectors as well as on the walls of admirers of young art in the USA ... and of course in our collection. More than once we will have the pleasure to present her works with us and invite you to an individual exhibition where there will be surprises, but more on this exhibition

bottom of page